Facebook Facebook
Visitekaartje Voorzijde
Visitekaartje Achterzijde
X

Andel SoréeWat is Mensdaad en wie ben ik? Mijn naam is Andel Sorée, ik ben agoog, oprichter van Mensdaad en al jaren werkzaam als jongerenwerker, jongerencoach en voorlichter voor en met verschillende doelgroepen. In het kader van de transitie binnen de zorg ben ik ook bezig met het mede bedenken en opstellen van jeugdbeleid in verschillende gemeenten. Doordat ik bekend ben met deze verschillende rollen, ben ik erachter gekomen dat er een groeiende behoefte is aan interactieve onderwijsprojecten en methodieken die echt aansluiten op de doelgroep(en) en op de specifieke wensen van de school/opdrachtgever. Vanuit dit gedachtengoed is Mensdaad ontstaan. In samenwerking met andere professionals binnen het sociaal maatschappelijke domein, spelen we in op de vragen die er zijn met betrekking tot jongeren en geven we door middel van onze werkzaamheden een gepast antwoord.

Interesse en Contact

Heeft u interesse in een van onze methodieken of werkzaamheden en wilt u meer informatie over de mogelijkheden en de kosten, vul dan het contact formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

X

Het wordt voor MBO opleidingen steeds moeilijker om leerlingen te weigeren, wat leidt tot meer (ongemotiveerde) leerlingen en tot meer onrust op de werkvloer. Om docenten en leerlingen te ontlasten biedt Mensdaad leerlingbegeleiding aan. De leerlingbegeleider heeft hierin de volgende taken:

  1. Intakegesprekken voeren tijdens de introductieweek. Hier worden de regels die gelden binnen de opleiding en het schoolgebouw duidelijk uitgelegd. Op deze manier wordt al aan het begin van de opleiding direct contact gelegd met de leerling en worden er afspraken gemaakt, waar in het verloop van het schooljaar op terug gekomen kan worden.
  2. De leerlingbegeleider wordt ingevlogen op het moment dat er problemen zijn in een klas met één of meerdere leerlingen. Hij/zij gaat het gesprek aan met de desbetreffende leerling(en), legt uit wat de consequenties zijn van eventueel foutief gedrag, maar profileert zich tegelijkertijd begripvol en gaat uit van het positieve. De leerling moet hierdoor het gevoel krijgen dat hij/zij gehoord en serieus genomen wordt, waardoor het gemakkelijker wordt om concrete afspraken te maken. Ook een terugkoppeling van deze gesprekken met de mentor en/of de zorg coördinator hoort hierbij.
  3. De leerlingbegeleider waarborgt de gemaakte afspraken met de desbetreffende leerling, in samenwerking met de mentor en/of zorg coördinator.

X

Mensdaad observeert, verbindt en creëert inzicht.

De jeugd is de toekomst en daarom ligt de focus van Mensdaad op de doelgroep jongeren die tussen de elf en drieëntwintig jaar oud zijn. Mensdaad biedt werkzaamheden en educatieve projecten aan waarbij er gewerkt wordt vanuit de drie pijlers “veiligheid,” “eigenheid” en “laten zijn”.

Omdat wij ons bewust zijn van de constante veranderingen binnen zowel onze maatschappij, als het jongerenwerkveld, richten wij ons ook op de groepen die met deze jongeren te maken hebben. Denk hierbij aan de ouders/opvoeders, onderwijsinstellingen, sportclubs en jongerenwerkorganisaties.

Verbinding staat hierbij altijd centraal en omdat al deze groepen nodig zijn om de belangen van de jongeren te waarborgen, hebben we gekozen voor een overkoepelende naam; Mensdaad.

Het streven van Mensdaad is dat onderwijsinstellingen en sociaal maatschappelijke organisaties binnen Nederland gebruik maken van onze werkzaamheden en methodieken. De ambitie van Mensdaad is om deze instellingen en organisaties de waarde en het belang van “referentiekaderverbreding” in te laten zien. Door middel van het inzetten van onze werkzaamheden en methodieken vindt deze verbreding plaats. Mensen leren verder kijken dan hun neus lang is, kunnen zich beter inleven in anderen, hebben meer begrip en leren simpelweg beter met elkaar om te gaan.

X

Er is weinig zo onderhevig aan de actualiteit als de belevingswereld van jongeren en het jongerenwerkveld. Het is daarom van belang dat er constant gekeken blijft worden naar trends en naar waar nieuwe mogelijkheden ontstaan binnen dit werkveld, om hier vervolgens op in te spelen. U kunt hierbij denken aan de groeiende rol van het jongerenwerk binnen het onderwijs, de rol van de jongerencoach, of de manier hoe gemeenten en scholen hun preventieaanpak met betrekking tot de jeugd inrichten. Daarnaast is het in deze tijd van de door onze koning benoemde “participatiesamenleving” van belang, dat er gekeken wordt naar verbinding en dat de krachten gebundeld worden. Waar de ruimte ontstaat om deze verbinding vorm te geven is Mensdaad op zijn best en wordt in samenwerking met (bestaande) partners een passende methodiek ontwikkeld en uitgevoerd die aansluit op de vraag van de opdrachtgever. Dus heeft u een probleem en/of vraag, legt u deze vooral aan ons voor en dan bekijken we gezamenlijk of we u een passend antwoord kunnen verschaffen.

X

Voor gemeenten is het noodzakelijk om de (preventieve) werkzaamheden met betrekking tot de jeugd te baseren op de actualiteit. Het is van belang dat er vraaggericht gewerkt wordt en Mensdaad kan hierbij ingezet worden. Door middel van enquêtes en interviews voeren wij peilingen uit in samenwerking met jongeren (en hun omgeving) om te achterhalen of er bepaalde behoeften zijn. U kunt hierbij denken aan het vormgeven van een activiteitenaanbod, maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot het vormgeven van de gemeentelijke “drugspreventie” zetten wij deze behoeftepeilingen in. Wat vindt de plaatselijke jeugd belangrijk op dit vlak, wat werkt er wel en wat niet en hoe kan de doelgroep zelf ingezet worden om deze preventie vorm te geven? Jongeren hebben vaak meer kennis dan er gedacht wordt en Mensdaad maakt hier graag gebruik van.

X

Mensdaad richt zich op jongeren in de breedste zin van het woord en verbinding is hierbij essentieel. Dit maakt dat we ingezet kunnen worden in de ontwikkeling en uitvoering van verschillende soorten projecten. Hieronder vindt u de projecten waar we op dit moment mee bezig zijn, of die onlangs zijn afgerond.

X

Mensdaad is het probleem liever voor en daarom investeren wij veel tijd in preventieve methodieken en voorlichting. Hieronder vindt u twee (onderwijs)methodieken die ontwikkeld zijn door Mensdaad in samenwerking met verschillende sociaal maatschappelijke en educatieve instellingen en op dit moment uitgevoerd worden op zo'n vijfendertig scholen.

Doe Normaal!

Maak je niet druk

“Doe normaal!” Iedereen heeft het wel eens geroepen of te horen gekregen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk en bedoelen we wel hetzelfde als we dit van iemand anders verwachten, of als het van ons verwacht wordt? Dit is de vraag die centraal gesteld wordt in het “Doe Normaal!” onderwijsproject. Als je “doe normaal”. zegt, dan spreek je vanuit je eigen referentiekader. Dat is logisch, aangezien iedereen een referentiekader heeft, dat is gevormd vanuit de eigen opvoeding, sociale omgeving, geloofsovertuiging, etc. In het “Doe Normaal!” onderwijsproject worden leerlingen niet alleen uitgedaagd om zich bewust te worden van hun eigen referentiekader, maar ook van die van de ander. Het referentiekader van de ander is namelijk nèt zo echt en waardevol als die van jezelf. Dit kunnen inzien en hier vervolgens naar handelen, is een ander verhaal en gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Het “Doe Normaal!” onderwijsproject is in het leven geroepen voor leerlingen tussen de tien en veertien jaar oud (bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs), om hen meer inzicht te doen verkrijgen in de verschillen en vooral de overeenkomsten die zij delen binnen hun klas/groep en binnen onze maatschappij. Door de leerlingen in te laten zien wat het effect van groepsdruk is en door het begrip “normaal doen” hierbij als kapstok te gebruiken, wordt de mogelijkheid gecreëerd om onderwerpen aan de kaak te stellen die betrekking hebben op gedrag en denkwijzen. Wij werken hierbij altijd vanuit 3 kernpijlers, te weten: “veiligheid,” “eigenheid” en “laten zijn”. Zo is een veilige omgeving essentieel om leerlingen zichzelf te laten zijn, willen we de leerlingen bewust maken van de kracht van hun eigenheid en leren we hen dat het referentiekader van de ander er net zo goed mag zijn als die van henzelf. Door met sociaal affectieve doelstellingen (hoe ga ik om met mensen en hoe voel ik me hierbij?) te werken, stimuleren we het inlevingsvermogen van de leerlingen, zodat ze meer inzicht verkrijgen in hun eigen referentiekader en in die van de ander. Het project heeft zowel een preventief als curatief karakter. Dit houdt in dat afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, het project meer een voorlichtend of een probleemoplossend karakter kan hebben. Er wordt in overleg met u gekeken naar wat er nodig is en vervolgens wordt er een specifiek en uniek programma samengesteld.

Binnen het project is “normaal doen” het centrale thema en in overleg met u kunnen hier verschillende sub thema's aan gekoppeld worden. Denk hierbij aan (cyber)pesten, meiden venijn, schelden en normen, verschillen tussen arm en rijk, culturele diversiteit en/of grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de lessen is er alle ruimte voor de denkwijzen van de individuele leerlingen, maar deze worden altijd besproken in en met de klas/groep.

We doen het samen.

Hoe de indeling van het project er in de praktijk uit ziet vindt u in de brochure hieronder:

doe normaal

"Maak je niet Druk" is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in opdracht van stichting Jeugd-Punt. Op dit moment vindt het project op zo'n vijfentwintig scholen plaats in het basis- en voortgezet onderwijs.

X

"It takes a village to raise a child". Een veelgebruikte uitspraak binnen welzijnsland, dat impliceert dat iedereen die zich in de leefwereld van een kind bevindt, hieraan kan, of misschien wel moet deelnemen. Naast de opvoeding in huiselijke kringen, speelt opvoeding zich voor het grootste gedeelte van de tijd af op school, waar naast de docenten ook de leerlingen hard aan het werk zijn, om de toekomst van de jeugd zo goed mogelijk vorm te geven. Opvoeden is voor alle deelnemende partijen hard werken en iedereen heeft elkaar hierin nodig. Mensdaad ziet school dan ook als de meest waardevolle, constante en logische vindplek om onze werkzaamheden omtrent jeugd en jongeren vorm te geven en uit te voeren. Mensdaad heeft deze werkzaamheden samengevoegd onder de term ”Jeugdschoolwerk” waarin drie essentiële domeinen en termen met betrekking tot de jeugd in al zijn facetten samenkomen.

Jeugd. School. Werk. Jeugdschoolwerk. De naam spreekt voor zich.

Gefundeerd in het onderwijs levert Mensdaad “Jeugdschoolwerk” voor het basis, middelbaar en hoger onderwijs. Hierin wordt door middel van fysieke aanwezigheid op scholen, preventie (voorlichtings)werkzaamheden, (individuele) coachingstrajecten en vooral consequente en structurele communicatie en samenwerking met alle deelnemende partijen rondom de jeugd, een gepaste structuur geboden. Mensdaad heeft niet de intentie om het wiel opnieuw uit te vinden. Wij zijn ons ten zeerste bewust van alle kwaliteit, expertise en passie die er bestaan binnen het jongerenwerkveld en zien het Jeugdschoolwerk hierbij het liefst als de ruimte tussen de sterren. Waarbij de school, de leerling en alle (gemeentelijke) samenwerkingspartners gezien kunnen worden als de sterren en het Jeugdschoolwerk als de ruimte, dat vanuit de signalering en verbinding, meteen de gepaste actie in kan zetten en de professionals kan bekrachtigen, om vanuit hier de jeugd te bieden waar de behoefte ligt.

Om het Jeugdschoolwerk vorm te geven biedt Mensdaad een aantal methodieken en werkzaamheden aan die de blauwdruk vormen voor het uiteindelijke maatwerk. Deze werkzaamheden zijn ontwikkeld vanuit de peilers “signalering,” “begeleiding,” en “natraject”. Op deze website vindt u de werkzaamheden die de basis vormen voor deze blauwdruk en die samen met u en uw samenwerkingspartners aangepast en ingezet kunnen worden waar nodig is.

Dan nog even concreet. Hoe ziet het Jeugdschoolwerk van Mensdaad er nou in de praktijk uit?

Het Jeugdschoolwerk is aanwezig tijdens de pauzes op school x. Tijdens gesprekken met leerlingen komt een bepaalde trend/problematiek/actualiteit aan het licht. Deze bevindingen worden door het Jeugdschoolwerk teruggekoppeld tijdens het team en/of zorgoverleg. Aan de hand van deze bevindingen wordt samen met (bijvoorbeeld) de mentor, het jongerenwerk, het schoolmaatschappelijk werk, het sociaal wijkteam en/of een van de andere samenwerkingspartners een vorm van preventiewerkzaamheden ingezet. U kunt hierbij denken aan voorlichting (zie “Doe Normaal!”), maar deze preventiewerkzaamheden kunnen ook andere vormen aannemen, afhankelijk van de vraag van de school en leerlingen en de inzet en mogelijkheden van de samenwerkingspartners.

Uit de preventiewerkzaamheden komt vervolgens naar voren dat groep/leerling x met een bepaalde vraag/idee/problematiek kampt. Vanuit het Jeugdschoolwerk wordt er contact gelegd met de leerling(en) en wordt er gekeken naar wat de behoeften zijn. Vervolgens kan er, bijvoorbeeld gezamenlijk met het plaatselijke jongerenwerk, een gepast coachingstraject ingezet worden of een activiteit plaatsvinden bij het plaatselijke jongerencentrum. Tijdens een coachingstraject/activiteit, maar ook op het moment dat deze afgerond is, houdt het Jeugdschoolwerk een vinger aan de pols bij de groep/leerling in kwestie, wat mogelijk is door de structurele en fysieke aanwezigheid op het schoolplein. Op deze manier kan de werking van de inzet gemonitord worden en leveren we met zijn allen daadwerkelijk maatwerk.

Vervolgens begint de cyclus opnieuw.